Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.
Rok:

Cel złożenia formularza:
(w chwili obecnej aplikacja umożliwia wypełnienie deklaracji wyłącznie za cały rok podatkowy 2021)
Rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji:Rodzaj podatnika:
Nazwa pełna / Nazwisko:

Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię:

REGON:

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:

PESEL:
(podaje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą)
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok):
(pole wypełnia osoba fizyczna tylko w przypadku gdy PESEL nie został nadany)
Imię ojca:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)
Imię matki:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:

ADRES DO DORĘCZEŃ (wypełnić jeśli inny niż adres siedziby / zamieszkania)

Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji i dodatkowe informacje
(podanie informacji nie jest obowiązkowe)

Telefon:
E-mail:
Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji, wskazanie gmin, na terenie których położone są użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne):

Podpis podatnika

Pierwsze imię:
Nazwisko:
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):

Podpisy osób reprezenrujących podatnika

Pierwsze imię:
Nazwisko:
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):
Pierwsze imię:
Nazwisko:
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
DANE O UŻYTKACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Klasa Powierzchnia w ha
(z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)
Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
1. GRUNTY ORNE
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
2. ŁĄKI I PASTWISKA
I
II
III
IV
3. SADY
I
II
III oraz IIIa
IIIb
IV oraz IVa
IVb
4. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trociną, głowacicą, palią i pstrągiem, GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE oraz UŻYTKI ROLNE O NIEUSTALONYM PRZELICZNIKU POWIERZCHNI
5. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - innymi gatunkami ryb, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI, GRUNTY POD ROWAMI
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE

DANE O UŻYTKACH ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTWA ROLNEGO - PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU

Powierzchnia w ha

WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

Podstawa opodatkowania
Stawka podatku      zł =
Kwota podatku, za okres którego dotyczy deklaracja
(po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Suma kwot z poniższych pozycji musi być równa wysokości zobowiązania podatkowego. W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą, pozostają bez zmian.
Kwota I raty Kwota II raty
Kwota III raty Kwota IV raty

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załacznikami, które stanowią jej integralną część

Liczba Załączników ZDR-1


Wypełnij załącznik ZDR-1

Liczba Załączników ZDR-2


Wypełnij załącznik ZDR-2


To pole jest wyliczane.