Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.
Rok:

Cel złożenia formularza:
(w chwili obecnej aplikacja umożliwia wypełnienie deklaracji wyłącznie za cały rok podatkowy 2021)
Rodzaj podmiotu zobowiązanego do złożenia deklaracji:Rodzaj podatnika:
Nazwa pełna / Nazwisko:

Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię:

REGON (w przypadku osób fizycznych podaje się, o ile został nadany):

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:

PESEL:
(podaje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą)
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok):
(pole wypełnia osoba fizyczna tylko w przypadku gdy PESEL nie został nadany)
Imię ojca:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)
Imię matki:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:

ADRES DO DORĘCZEŃ (wypełnić jeśli inny niż adres siedziby / zamieszkania)

Kraj:
Województwo:
Powiat:
Gmina:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Poczta:

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji i dodatkowe informacje
(podanie informacji nie jest obowiązkowe)

Telefon:
E-mail:
Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia deklaracji):

Podpis podatnika

Pierwsze imię:
Nazwisko:
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):

Podpisy osób reprezenrujących podatnika

Pierwsze imię:
Nazwisko:
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):
Pierwsze imię:
Nazwisko:
Data wypełnienia (dzień-miesiąc-rok):

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Podstawa opodatkowaniaStawka podatkuKwota podatku

D.1. GRUNTY

Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m2
Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) ha
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2
Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398, z późn. zm.), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego m2

D.2. BUDYNKI LUB ICH CZĘŚCI Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Mieszkalne - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m m2
- powyżej 2,20 m m2
Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m m2
- powyżej 2,20 m m2
Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m m2
- powyżej 2,20 m m2
Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m m2
- powyżej 2,20 m m2
Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m m2
- powyżej 2,20 m m2

D.3. BUDOWLE LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1złStawka podatkuKwota podatku
Budowle %

E. WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO I RAT PODATKU

Łączna kwota podatku za okres, którego dotyczy deklaracja
Wysokość zobowiązania podatkowego (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
Suma kwot z poniższych pozycji musi być równa wysokości zobowiązania podatkowego. W przypadku korekty deklaracji raty, które nie zostały objęte korektą, pozostają bez zmian.
Kwota I raty
Kwota II raty
Kwota III raty
Kwota IV raty
Kwota V raty
Kwota VI raty
Kwota VII raty
Kwota VIII raty
Kwota IX raty
Kwota X raty
Kwota XI raty
Kwota XII raty

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Deklarację należy składać wraz z odpowiednimi załacznikami, które stanowią jej integralną część

Liczba Załączników ZDN-1


Wypełnij załącznik ZDN-1

Liczba Załączników ZDN-2


Wypełnij załącznik ZDN-2


To pole jest wyliczane.