Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1)

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.
NIP lub PESEL podatnika:

Rok podatkowy:

Rodzaj podatnika:Nazwa pełna / Nazwisko Imię:

Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Przyczyna złożenia deklaracji:
1. deklaracja składana w terminie do dnia 15 lutego roku podatkowego
2. powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego
3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego
4. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
5. korekta deklaracji
6. przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu

Nazwa i adres siedziby organu podatkowego, w którym poprzednio składano deklarację na podatek od środków transportowych (należy wypełnić gdy powodem złożenia deklaracji jest zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby):

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

W przypadku zaznaczenia opcji 2, 3, 5 lub 6 jako przyczyna złożenia deklaracji podatnik wypełnia deklarację i załącznik DT-1A tylko w zakresie pojazdów co do których obowiązek podatkowy powstał, wygasł lub złożona wcześniej deklaracja została wypełniona nieprawidłowo.

Dalsza część deklaracji zostanie wyliczona przez aplikację automatycznie na podstawie szczegółowych danych środków transportowych opisywanych załącznikiem DT-1/A. Poniżej znajduje się lista środków transportowych opisywanych przez załącznik DT-1/A. Aby wypełnić załącznik należy kliknąć w odnośnik "dodaj nowy środek transportowy". Po wypełnieniu szczegółowych danych środka transportowego, środek ten pojawi się na poniższej liście i zostanie uwzględniony w deklaracji.

ŚRODKI TRANSPORTOWE UWZGLĘDNIONE W DEKLARACJI I OPISANE W ZAŁĄCZNIKACH

(numery rejestracyjne)

dodaj nowy środek transportowy

DEKLARACJA (wypełnia się automatycznie na podstawie danych w załącznikach)

Rodzaje środków transportowych Liczba pojazdów niepozostających we współwłasności Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (współwłaściciel wpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym) Liczba pojazdów pozostających we współwłasności (współwłaściciel niewpisany jako pierwszy w dowodzie rejestracyjnym) Kwota podatku
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą niż 22 (wyłączając siedzenie kierowcy)
Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i większą niż 22 (wyłączając siedzenie kierowcy)
Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Dwie osie
Trzy osie
Cztery osie i więcej
Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Dwie osie
Trzy osie i więcej
Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
Jedna oś
Dwie osie
Trzy osie i więcej

KWOTA PODATKU

Razem kwota podatku
Kwota I raty podatku
Kwota II raty podatkuKliknięcie przycisku powoduje otwarcie nowego okna i wygenerowanie wydruku.
Dane w bieżącym oknie zostaną zachowane do momentu jego zamknięcia