Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.
Rok:

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
(w chwili obecnej aplikacja umożliwia wypełnienie deklaracji wyłącznie za cały rok podatkowy 2018)
Rodzaj podatnika:
Nazwa pełna / Nazwisko:

Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię:

REGON:

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:

PESEL:
(podaje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą)
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok):
(pole wypełnia osoba fizyczna tylko w przypadku gdy PESEL nie został nadany)
Imię ojca:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)
Imię matki:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

E-mail:

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby / adres zamieszkania:

Osoba do kontaktu:

Uwagi:

DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Klasa Powierzchnia w ha
(z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)
Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
(z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)
1. GRUNTY ORNE
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
2. ŁĄKI I PASTWISKA
I
II
III
IV
3. SADY
I
II
III oraz IIIa
IIIb
IV oraz IVa
IVb
4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI
5. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE
6. GRUNTY POD ROWAMI
7. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trociną, głowacicą, palią i pstrągiem
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
8. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
9. UŻYTKI ROLNE - BEZ OZNACZENI KLASY GLEBOZNAWCZEJ
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
Powierzchnia w ha
(z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)
Powierzchnia w ha przeliczeniowych
(z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
Stawka podatku      2,5q x 52,49 zł =
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia w haStawka podatku
5q x 52,49 zł =
Kwota podatku
(po zaokrągleniu
do pełnych złotych)

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Część uzupełniająca B składana


Wypełnij Część uzupełniającą B


To pole jest wyliczane.