Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.
Rok:

Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
(w chwili obecnej aplikacja umożliwia wypełnienie deklaracji wyłącznie za cały rok podatkowy 2018)
Rodzaj podatnika:
Nazwa pełna / Nazwisko:

Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię:

REGON:

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:

PESEL:
(podaje osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą)
Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok):
(pole wypełnia osoba fizyczna tylko w przypadku gdy PESEL nie został nadany)
Imię ojca:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)
Imię matki:
(dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną)

ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:

Województwo:

Powiat:

Gmina:

Ulica:

Nr domu:

Nr lokalu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Poczta:

Telefon:

E-mail:

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby / adres zamieszkania:

Osoba do kontaktu:

Uwagi:

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Podstawa opodatkowaniaStawka podatkuKwota podatku

POWIERZCHNIA GRUNTÓW

1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m2
2. Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) ha
3. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2
4. Niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego m2

POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI

1. Mieszkalne - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2
- powyżej 2,20 m m2
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2
- powyżej 2,20 m m2
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2
- powyżej 2,20 m m2
4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2
- powyżej 2,20 m m2
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2
- powyżej 2,20 m m2

WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1złStawka podatkuKwota podatku
Budowle %

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU

Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Liczba Części uzupełniających A


Wypełnij Część uzupełniającą A

Część uzupełniająca B składana


Wypełnij Część uzupełniającą B


To pole jest wyliczane.