Część uzupełniająca B

Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz pobrać darmowy Adobe Acrobat Reader.

Deklaracja na podatek rolny - część uzupełniająca "B". Dane o zwolnieniach w podatku rolnym.

Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:

PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):

REGON:

DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY

Tytuł prawny zwolnieniaPowierzchnia w ha fizycznych
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz
Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych
Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej
Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich
Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Ulga:
75%
50%
Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Ulga:
75%
50%
Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Ulga:
75%
50%
Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne
Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę
Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach
Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków
Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych
Art. 12. ust. 1 pkt 13 - grunty połozone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, z wyjątkiem będących w posiadaniu podmiotów innych niz działkowcy lub stowarzyszenia ogrodowe w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r., poz 40)
Art. 12. ust. 2 pkt 1 - uczelnie; zwolnienie nie dotyczy gruntów przekazanych w posiadanie podmiotom innym niż uczelnie
Art. 12. ust. 2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową
Art. 12. ust. 2 pkt 3 - instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, w odniesieniu do gruntów, które są niezbędne do realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455 oraz z 2013 r. poz. 675)
Art. 12. ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), lub zakłady aktywności zawodowej - w zakresie gruntów zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej
Art. 12 ust. 2 pkt 5 - instytuty badawcze
Art. 12 ust. 2 pkt 5a przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY

Tytuł prawny ulgi
Art. 13 ust. 1 - ulga inwestycyjna Tak
Nie
Art. 13b ust. 1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich
(zaznaczyć właściwy kwadrat)
Ulga:
60%
30%
Art. 13c ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej Tak
Nie