Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz ściągnąć darmowy Adobe Acrobat Reader.


Deklaracja na podatek rolny (DR-1)


Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:


Rok:


Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
(w chwili obecnej aplikacja umożliwia wypełnienie deklaracji wyłącznie za cały rok podatkowy 2013)


Rodzaj podmiotu:
1. właściciel
2. współwłaściel, współużytkownik lub współposiadacz

Rodzaj podatnika:
1. osoba prawna
2. osoba fizyczna
3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna / Nazwisko:


Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię:


REGON:


PKD:


PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):


Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
(pole wypełnia osoba fizyczna tylko w przypadku gdy PESEL nie został nadany):


Imię ojca (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):


Imię matki (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:


Województwo:


Powiat:


Gmina:


Ulica:


Nr domu:


Nr lokalu:


Miejscowość:


Kod pocztowy:


Poczta:


Telefon:
DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE - NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Klasa Powierzchnia w ha
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
Przelicznik Powierzchnia w ha przeliczeniowych
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
1. GRUNTY ORNE
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
2. ŁĄKI I PASTWISKA
I
II
III
IV
3. SADY
I
II
III oraz IIIa
IIIb
IV oraz IVa
IVb
4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - łąki i pastwiska
I
II
III
IV
6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
I
II
III
IV
8. ROWY - grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
9. ROWY - łąki i pastwiska
I
II
III
IV
10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
     
11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trociną, głowacicą, palią i pstrągiem
   
12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
 
13. ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH GOSPODARSTWO ROLNE
  Powierzchnia w ha
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
  Powierzchnia w ha przeliczeniowych
(z dokładnością do czterech miejsc po przecinku)
   
    
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU OD GOSPODARSTW ROLNYCH
Łącznie powierzchnia w ha przeliczeniowych
Stawka podatku      2,5q x 69,28 zł =
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
     
DANE DOTYCZĄCE UŻYTKÓW ROLNYCH NIESTANOWIĄCYCH GOSPODARSTW ROLNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
 Powierzchnia w ha Stawka podatku
5q x 69,28 zł =
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych)
 

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba załączników ZR-1/AZałącznik ZR-1/B składany