Niniejsza aplikacja do wydruku wykorzystuje plik formatu PDF. Aby wydrukować deklaracje, należy posiadać zainstalowany program, który pozwala na odczyt plików PDF. Jeśli nie posiadasz programu do wydruku plików PDF, możesz ściągnąć darmowy Adobe Acrobat Reader.


Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)


Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika:


Rok:


Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji:
(w chwili obecnej aplikacja umożliwia wypełnienie deklaracji wyłącznie za cały rok podatkowy 2014)


Rodzaj podmiotu:
1. właściciel
2. współwłaściel, współużytkownik lub współposiadacz

Rodzaj podatnika:
1. osoba prawna
2. osoba fizyczna
3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

Nazwa pełna / Nazwisko:


Nazwa skrócona / Pierwsze imię, drugie imię:


REGON:


PKD:


PESEL (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):


Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)
(pole wypełnia osoba fizyczna tylko w przypadku gdy PESEL nie został nadany):


Imię ojca (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):


Imię matki (dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną):ADRES SIEDZIBY / ZAMIESZKANIA

Kraj:


Województwo:


Powiat:


Gmina:


Ulica:


Nr domu:


Nr lokalu:


Miejscowość:


Kod pocztowy:


Poczta:


Telefon:


DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

  Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku
 
POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków m2
 
2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych (należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku) ha
 
3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego m2
 
POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1. Mieszkalne - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2    
- powyżej 2,20 m m2    
 
2. Związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2    
- powyżej 2,20 m m2    
  
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2    
- powyżej 2,20 m m2    
  
4. Związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - ogółem m2
w tym kondygnacje o wysokości:
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2    
- powyżej 2,20 m m2    
  
5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem
m2
w tym kondygnacje o wysokości: 
- od 1,40 m do 2,20 m (zaliczyć 50% powierzchni) m2    
- powyżej 2,20 m m2    
  
WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  Podstawa opodatkowania w zł z dokładnością do 1 zł Stawka podatku Kwota podatku
Budowle %
  
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku po zaokrągleniu do pełnych złotych

INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH
Liczba załączników ZN-1/AZałącznik ZN-1/B składany